1. Definicje:

I. Regulamin – jest to niniejszy Regulamin, w którym omawiane są zasady współpracy Klientów z firmą „Profe”.

II. Klient – to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zdecyduje się korzystać z usług firmy „Profe” i skontaktuje się z firmą „Profe”.

III. Wykonawca usług copywriterskich — to Firma „Profe” Małgorzata Chyl

dobry copywriter profesjonalny

2. Postanowienia ogólne

a. Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

b. Wykonawca usług copywriterskich dobry copywriter profesjonalny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o nowych zasadach mailem.

3. Usługi copywritingu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej profesjonalne-teksty.pl

a. Wykonawca usług copywriterskich zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty.

a.1 Umowa zostaje zawarta pomiędzy  Klientem i Wykonawcą usług copywriterskich w momencie podpisania przez Klienta wypełnionego Formularza zamówienia lub poprzez potwierdzenie zlecenia w mailu.

b. Wykonawca usług copywriterskich jest zobowiązany dostarczyć w określonym wcześniej terminie zamówiony produkt. Wykonawca usług copywriterskich określi potrzebną ilość dni do wykonania zlecenia i poinformuje o tym Klienta.

c. Klient ma możliwość zgłoszenia uwag do dostarczonego mu przez Wykonawcę usług copywriterskich produktu w terminie do trzech dni roboczych. Po upływie trzech dni roboczych, gdy Klient nie zgłosił uwag, przesłany tekst lub teksty są zaakceptowane automatycznie.

c.1 Mianem tekstu określa się wszelkie wypowiedzi w formie pisanej i wypowiedzi ustne (w tym wywiady itp.)

d. Wykonawca usług copywriterskich jest autorem tekstu i w szczególnych przypadkach może odmówić wprowadzenia zmian do tekstu (zwłaszcza jeśli chodzi o utwory literackie). Wykonawca usług copywriterskich wprowadza  darmowo i dwukrotnie zasugerowane mu przez Klienta zmiany do tekstu, jeśli uzna je za stosowne i merytoryczne. Nastąpi to w ciągu 14 dni roboczych. Bezpłatna korekta może dotyczyć jedynie obiektywnych błędów (np. merytorycznych), które zrobił Wykonawca usług copywriterskich i niedopełnienia ustaleń określonych w Formularzu zamówienia lub na drodze mailowej. Wszystkie inne poprawki, wynikające ze zmian leżących po stronie Klienta- np. zmianie koncepcji, są dodatkowo płatne.

d.1 Klient ma możliwość zapoznania się ze stylem pracy Wykonawcy usług copywriterskich, dzięki udostępnionemu portfolio. Na tej podstawie Klient może zorientować się, czy Wykonawca usług copywriterskich dysponuje odpowiednimi umiejętnościami i warsztatem pracy.  Zgłaszanie absurdalnych uwag do napisanego tekstu ( np.  że ma w nim występować słowo kolorowy, a nie barwny) nie będzie respektowane przez Wykonawcę usług copywriterskich.

e. Klient ma możliwość dwukrotnego zgłoszenia uwag do produktu, jednak trzecia i kolejna korekta jest płatna w wysokości ustalonej przez Wykonawcę usług copywriterskich.

f. Po dostarczeniu produktu, majątkowe prawa autorskie są cedowane z Wykonawcy usług copywriterskich na Klienta, następuje to z chwilą przelania przez Klienta na konto Wykonawcy usług copywriterskich pełnego wynagrodzenia za wykonany produkt.

g. Wykonawca usług copywriterskich może wprowadzać ceny promocyjne według swojego uznania.

Opłata za zrealizowane zlecenie jest uiszczana na podstawie faktury. Wykonawca usług copywriterskich przyjmuje 50% zaliczkę przed wykonaniem zlecenia, chyba że strony uzgodnią inaczej. Drugą część Klient wpłaca po otrzymaniu ostatecznej wersji produktu, albo po upływie terminu zgłaszania uwag przez Klienta do dostarczonego produktu.

h. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu przelewu na konto Wykonawcy usług copywriterskich. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z tym, że klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

i. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

4. Postępowanie reklamacyjne

a. Uwagi co do dostarczonego Klientowi produktu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Wykonawcy usług copywriterskich .

b. Rozpatrzenie reklamacji przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Wykonawcy usług copywriterskich e-maila dotyczącego reklamacji.

c. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Klienta.

5. Ochrona danych osobowych

a. Warunkiem wysłania zapytania przez formularz zamawiania lub maila dostępnego na stronie www.profesjonalne-teksty.pl jest podanie adresu e-mail Klienta oraz akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.

b. Dane zawarte formularzu nie są ujawniane przez Wykonawcę usług copywriterskich osobom trzecim.

c.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z koniecznością przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Wykonawca Usług Copywriterskich  informuje o zasadach przetwarzania  danych osobowych Klienta oraz o  prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

c.1 Administratorem  danych osobowych Klienta jest firma „Profe” profesjonalne –teksty.pl Małgorzata Chyl NIP:9471819951.

c.2 Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu świadczenia przez Wykonawcę Usług Copywriterskich  usług na rzecz Klienta, a także  dochodzenia roszczeń, tworzenia rozliczeń i wystawiania dokumentów księgowych.

c.3.Przetwarzane będą następujące dane osobowe Klienta:

  •  imię i nazwisko , nazwa firmy
  • adres e-mail
  • adres prowadzenia działalności gospodarczej
  • numer telefonu
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

c.4. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

c.5.Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na potrzeby wykonania usług przez Wykonawcę usług copywriterskich.

c.6.Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

6. Postanowienia końcowe dobry copywriter profesjonalny

a. Wykonawca usług copywriterskich nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych, które podaje Klient.

b. Wykonawca usług copywriterskich zbiera od Klientów dane potrzebne do kontaktu z– adres e-mail, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury za dostarczony produkt: imię i nazwisko, ulicę i miasto, kod pocztowy, telefon, nip oraz nazwę firmy.

c. Klient zezwala Wykonawcy usług copywriterskich na wskazanie go jako swojego Klienta, w celach marketingowych, a także wyraża zgodę na prezentację prac będących przedmiotem umowy na dowolnych stronach www, będących portfolio Wykonawcy usług copywriterskich.

d. Jeśli Klient nie wyraża zgody na umieszczenie zamówionego produktu w portfolio Wykonawcy usług copywriterskich, zobowiązany jest do poinformowania go o tym w mailu przed wykonaniem usługi.

dobry copywriter profesjonalny